# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sheryar Khan C
 Sahara
15 992 500 80 50 1 1622
2 Badar Munir C
 Sahara
10 921 110 30 100 2 1161
3 Tamim Khan C
 Sahara
15 662 110 70 50 1 892
4 Mohammad Tariq C
 Sahara
16 301 400 120 50 1 871
5 Sayed Zia C
 Sahara
9 351 210 20 0 0 581
6 Hamid Khan C
 Sahara
9 509 0 20 0 0 529
7 Abid Ali Khan C
 Sahara
10 3 440 30 0 0 473
8 Shafiq Khan Safi C
 Sahara
6 260 100 30 0 0 390
9 Salahuddin Sahabzada C
 Sahara
10 64 170 30 0 0 264
10 Meerwais Mohmand C
 Sahara
7 224 0 20 0 0 244
11 Akram Ali C
 Sahara
6 183 0 10 0 0 193
12 Abdul Naseer C
 Sahara
5 74 80 30 0 0 184
13 Asadullah Amini C
 Sahara
9 87 0 50 0 0 137
14 s Essa C
 Sahara
1 95 0 10 0 0 105
15 Haroon Shinwari C
 Sahara
4 13 20 0 0 0 33