# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Unmesh Deshpande B
 Santa Clara Sox
6 378 110 40 0 0 528
2 Sujesh Pulikkal B
 Santa Clara Sox
8 279 170 50 0 0 499
3 Ahmad A B
 Santa Clara Sox
3 379 20 0 0 0 399
4 Les Ponneri B
 Santa Clara Sox
6 338 0 30 0 0 368
5 Apu Chacha B
 Santa Clara Sox
10 -3 320 30 0 0 347
6 Shiva Vashishat B
 Santa Clara Sox
1 286 20 10 0 0 316
7 Tamim Khan B
 Santa Clara Sox
8 203 80 10 0 0 293
8 Sher Ali Ali B
 Santa Clara Sox
6 266 0 10 0 0 276
9 Karteek Kankanala B
 Santa Clara Sox
3 255 0 10 0 0 265
10 Harneek Singh B
 Santa Clara Sox
8 5 140 50 0 0 195
11 Gautham Sista B
 Santa Clara Sox
3 104 70 20 0 0 194
12 Sriram Kaushik B
 Santa Clara Sox
5 -9 180 10 0 0 181
13 Ahmad Amin B
 Santa Clara Sox
2 147 0 20 0 0 167
14 Shiv Shanker Gurumurthy B
 Santa Clara Sox
3 0 120 30 0 0 150
15 Manoj Kumar B
 Santa Clara Sox
2 26 80 10 0 0 116
16 Sriram Sreenivas B
 Santa Clara Sox
2 1 80 20 0 0 101
17 Muhammad Hassaan Khawar B
 Santa Clara Sox
1 0 80 20 0 0 100
18 Sundarapandian Arumugam B
 Santa Clara Sox
3 -3 80 20 0 0 97
19 Sher Ali B
 Santa Clara Sox
1 64 0 20 0 0 84
20 Shantanu Divekar B
 Santa Clara Sox
1 63 0 20 0 0 83
21 Zubair Quazi B
 Santa Clara Sox
4 -5 80 0 0 0 75
22 Manjeet Singh Sidhu B
 Santa Clara Sox
2 -3 50 10 0 0 57
23 Sriram Balachandran B
 Santa Clara Sox
1 0 30 20 0 0 50
24 Shantanu Divekar B
 Santa Clara Sox
1 44 0 0 0 0 44
25 Karteek Kankanala B
 Santa Clara Sox
2 35 0 0 0 0 35
26 Kaushik Vemareddy B
 Santa Clara Sox
1 0 0 30 0 0 30
27 Tarun Gupta B
 Santa Clara Sox
2 9 0 20 0 0 29
28 Sivateja Gujjalapati B
 Santa Clara Sox
1 25 0 0 0 0 25
29 Yasir Khan B
 Santa Clara Sox
1 2 20 0 0 0 22
30 Hasan Imam B
 Santa Clara Sox
1 0 20 0 0 0 20
31 Vrishank Kasyap Maganti B
 Santa Clara Sox
2 0 20 0 0 0 20
32 Venkat Narayan B
 Santa Clara Sox
2 -5 20 0 0 0 15
33 Kartheek Alla B
 Santa Clara Sox
1 6 0 0 0 0 6
34 Vinod Muthu Krishnan B
 Santa Clara Sox
2 3 0 0 0 0 3
35 Hamel Nayak B
 Santa Clara Sox
1 2 0 0 0 0 2
36 Srinivas Kundam B
 Santa Clara Sox
2 2 0 0 0 0 2
37 Prasad S Maganti B
 Santa Clara Sox
1 2 0 0 0 0 2
38 Koushik Varma B
 Santa Clara Sox
3 0 0 0 0 0 0
39 Shishu Bedi B
 Santa Clara Sox
1 0 0 0 0 0 0