# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Mohit Nataraj B
 Davis
2 565 60 10 50 1 685
2 Malik Junaid B
 Davis
1 259 0 0 0 0 259
3 Amritpal Singh B
 Davis
2 87 40 10 0 0 137
4 Demel Lord B
 Davis
1 110 20 0 0 0 130
5 Chirag Borsadia B
 Davis
1 2 120 0 0 0 122
6 Bhavesh Jain B
 Davis
1 9 90 10 0 0 109
7 Demel Lord B
 Davis
1 38 60 10 0 0 108
8 Rudy Hinds B
 Davis
1 45 40 0 0 0 85
9 Vibhav Altekar B
 Davis
1 69 0 0 0 0 69
10 Vibhav Altekar B
 Davis
1 48 0 20 0 0 68
11 Rudy Hinds B
 Davis
1 23 30 10 0 0 63
12 Shevar Goonawardena B
 Davis
2 44 -10 10 0 0 44
13 Ashish Sharma B
 Davis
1 5 0 30 0 0 35
14 Malik Junaid B
 Davis
1 33 0 0 0 0 33
15 Nirav Shah B
 Davis
2 10 20 0 0 0 30
16 Indika Douglas B
 Davis
1 -10 0 10 0 0 0
17 Rajat Parashar B
 Davis
2 -3 -10 0 0 0 -13