# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Saurabh Singh 4 0 0 0 4
2 Vinay Dutt 3 0 0 0 3
3 Rocky Singh 2 0 1 0 3
4 Pandiarajan Subramani 2 0 0 1 3
5 Raj Prasad 2 0 0 0 2
6 Rakesh Mallem 2 0 0 0 2
7 Imran Tariq 2 0 0 0 2
8 Govind Kohli 2 0 0 0 2
9 Dinesh Kanna 2 0 0 0 2
10 Adhiraj Mamak 2 0 0 0 2
11 Ankur Makhija 1 0 0 1 2
12 Anuj Patel 1 0 0 1 2
13 Prashanth j 1 0 1 0 2
14 Anshuman Cougars Cc 1 0 0 0 1
15 Paramasivan p 1 0 0 0 1
16 Karthik Prabhakar 1 0 0 0 1
17 Emmad Khan 1 0 0 0 1
18 Rajesh Shiggaon 1 0 0 0 1
19 Krishnan Raman 1 0 0 0 1
20 Uma Mahesh Katakam 1 0 0 0 1
21 Sameer Sayed 1 0 0 0 1
22 Paramasivan Palaniswamy 1 0 0 0 1
23 Vivek Lohan 0 0 1 0 1
24 Jaggi s 0 1 0 0 1