# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Raja Dammalapati 8 0 2 0 10
2 Bantu Bataju 4 0 2 0 6
3 Sourabh Dargan 3 0 0 2 5
4 Teja Goda 2 0 1 2 5
5 Kedar Lahurikar 3 0 0 0 3
6 Abhishek Singh 2 0 0 0 2
7 Srinivas Kolli 2 0 0 0 2
8 Deepak Ganesan 1 0 1 0 2
9 Akshay Virdhe 1 0 1 0 2
10 Vivek Sampath 1 0 0 0 1
11 Sameer Singh 1 0 0 0 1
12 Rachit Sharma 1 0 0 0 1
13 Mastan Maddina 1 0 0 0 1
14 Chitrajit Chandrashekar 1 0 0 0 1
15 Chinmay Zanpure 1 0 0 0 1
16 Srini Reddy 1 0 0 0 1
17 Prateek Tandon 0 0 1 0 1