# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Devang Deshpande
 Spartan
1 1 0 17 33 17.00 51.52 17 0 0 0 0 0 0 1
2 Shailesh Patel
 Spartan
1 1 0 5 15 5.00 33.33 5 0 0 0 0 0 0 0
3 Harsh Shah
 Spartan
1 1 0 5 17 5.00 29.41 5 0 0 0 0 0 0 1
4 Akhil Arunachalam
 Spartan
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Parth Shah
 Spartan
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Samarth Jayadev
 Spartan
1 1 1 2 18 11.11 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Viraj Vajir
 Spartan
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Yuvraj Khullar
 Spartan
1 1 0 1 16 1.00 6.25 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Srinidhi Raghavendran
 Spartan
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Hasu Patel
 Spartan
1 1 1 0 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0