# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sheryar Khan C
 Sahara
6 6 0 161 157 26.83 102.55 67 0 0 1 2 0 5 10
2 Badar Munir C
 Sahara
6 6 1 142 90 28.40 157.78 54 0 0 1 1 0 8 13
3 Meerwais Mohmand C
 Sahara
6 6 1 114 127 22.80 89.76 33 0 0 0 2 0 3 4
4 Hamid Khan C
 Sahara
5 4 3 95 60 95.00 158.33 41 0 0 0 2 0 6 2
5 Akram Ali C
 Sahara
6 6 0 92 101 15.33 91.09 24 0 0 0 0 1 1 9
6 Abdul Naseer C
 Sahara
4 2 1 29 18 29.00 161.11 29 0 0 0 1 0 2 1
7 s Essa C
 Sahara
1 1 0 28 16 28.00 175.00 28 0 0 0 1 0 3 1
8 Tameem Muhammed Khan C
 Sahara
1 1 1 27 18 150.00 27 0 0 0 1 0 1 1
9 Asadullah Amini C
 Sahara
6 4 1 24 26 8.00 92.31 16 0 0 0 0 0 0 1
10 Sayed Zia C
 Sahara
5 3 1 16 9 8.00 177.78 13 0 0 0 0 1 0 2
11 Mohammad Tariq C
 Sahara
6 3 0 11 11 3.67 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
12 Salahuddin Sahabzada C
 Sahara
6 3 1 11 16 5.50 68.75 8 0 0 0 0 0 0 1
13 Shafiq Khan Safi C
 Sahara
2 2 0 8 10 4.00 80.00 5 0 0 0 0 0 0 1
14 Abid Ali Khan C
 Sahara
6 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0