# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Badar Munir C
 Sahara
10 10 1 261 166 29.00 157.23 106 1 0 1 1 0 15 20
2 Sheryar Khan C
 Sahara
9 9 0 219 216 24.33 101.39 67 0 0 1 2 0 7 13
3 Hamid Khan C
 Sahara
9 8 3 170 122 34.00 139.34 41 0 0 0 3 1 12 5
4 Tamim Khan C
 Sahara
5 5 2 143 119 47.67 120.17 79 0 1 1 2 0 5 8
5 Meerwais Mohmand C
 Sahara
7 7 1 114 128 19.00 89.06 33 0 0 0 2 1 3 4
6 Akram Ali C
 Sahara
6 6 0 92 101 15.33 91.09 24 0 0 0 0 1 1 9
7 Sayed Zia C
 Sahara
9 6 3 89 51 29.67 174.51 60 0 0 1 0 1 9 4
8 Shafiq Khan Safi C
 Sahara
6 6 2 78 46 19.50 169.57 57 0 0 1 0 0 7 4
9 Asadullah Amini C
 Sahara
9 6 1 46 77 9.20 59.74 19 0 0 0 0 0 0 1
10 Abdul Naseer C
 Sahara
5 3 1 29 21 14.50 138.10 29 0 0 0 1 1 2 1
11 Salahuddin Sahabzada C
 Sahara
10 5 1 29 30 7.25 96.67 16 0 0 0 0 0 1 3
12 s Essa C
 Sahara
1 1 0 28 16 28.00 175.00 28 0 0 0 1 0 3 1
13 Mohammad Tariq C
 Sahara
10 6 0 15 17 2.50 88.24 7 0 0 0 0 1 0 0
14 Haroon Shinwari C
 Sahara
4 2 1 11 9 11.00 122.22 7 0 0 0 0 0 1 0
15 Abid Ali Khan C
 Sahara
10 3 1 3 7 1.50 42.86 2 0 0 0 0 0 0 0