# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Karteek Kankanala B
 Santa Clara Sox
2 2 1 93 92 93.00 101.09 58 0 0 1 1 0 2 2
2 Sher Ali Ali B
 Santa Clara Sox
3 3 1 56 50 28.00 112.00 32 0 0 0 1 0 0 4
3 Sujesh Pulikkal B
 Santa Clara Sox
4 4 0 55 63 13.75 87.30 21 0 0 0 0 0 0 2
4 Gautham Sista B
 Santa Clara Sox
2 2 0 52 50 26.00 104.00 48 0 0 0 1 0 1 0
5 Sher Ali B
 Santa Clara Sox
1 1 0 31 38 31.00 81.58 31 0 0 0 1 0 1 1
6 Shantanu Divekar B
 Santa Clara Sox
1 1 0 30 37 30.00 81.08 30 0 0 0 1 0 1 1
7 Karteek Kankanala B
 Santa Clara Sox
2 2 0 25 39 12.50 64.10 16 0 0 0 0 0 0 0
8 Shantanu Divekar B
 Santa Clara Sox
1 1 0 22 30 22.00 73.33 22 0 0 0 0 0 0 2
9 Vinod Muthu Krishnan B
 Santa Clara Sox
2 2 0 13 29 6.50 44.83 9 0 0 0 0 0 0 0
10 Srinivas Kundam B
 Santa Clara Sox
2 2 0 11 24 5.50 45.83 6 0 0 0 0 0 0 1
11 Tameem Muhammed Khan B
 Santa Clara Sox
3 3 1 10 16 5.00 62.50 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Harneek Singh B
 Santa Clara Sox
4 3 0 7 16 2.33 43.75 5 0 0 0 0 1 0 0
13 Manjeet Singh Sidhu B
 Santa Clara Sox
2 1 0 7 16 7.00 43.75 7 0 0 0 0 0 0 0
14 Kartheek Alla B
 Santa Clara Sox
1 1 1 6 5 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
15 Sundarapandian Arumugam B
 Santa Clara Sox
2 1 0 6 14 6.00 42.86 6 0 0 0 0 0 0 1
16 Apu Chacha B
 Santa Clara Sox
5 3 0 5 10 1.67 50.00 5 0 0 0 0 2 0 0
17 Zubair Quazi B
 Santa Clara Sox
3 2 0 5 17 2.50 29.41 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Venkat Narayan B
 Santa Clara Sox
1 1 0 5 19 5.00 26.32 5 0 0 0 0 0 0 0
19 Prasad s Maganti B
 Santa Clara Sox
1 1 1 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Yasir Khan B
 Santa Clara Sox
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Hamel Nayak B
 Santa Clara Sox
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Koushik Varma B
 Santa Clara Sox
3 1 1 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sriram Kaushik B
 Santa Clara Sox
2 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0