# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Karthik Bhatt B
 Bay Area Bravos
4 4 2 213 131 106.50 162.60 58 0 0 3 1 0 6 22
2 Sudhanshu Mahajan B
 Bay Area Bravos
6 5 2 125 100 41.67 125.00 51 0 0 1 1 1 5 12
3 Ramprasad Srinivasan B
 Bay Area Bravos
6 5 1 114 124 28.50 91.94 50 0 0 1 1 1 1 7
4 Arjun Singh B
 Bay Area Bravos
6 6 1 95 100 19.00 95.00 43 0 0 0 2 1 1 2
5 Sandeep Reddy B
 Bay Area Bravos
3 3 1 90 87 45.00 103.45 56 0 0 1 0 0 2 4
6 Ramakrishna Batchala B
 Bay Area Bravos
8 4 2 69 47 34.50 146.81 61 0 0 1 0 1 3 5
7 Raghavendar v B
 Bay Area Bravos
4 3 1 66 38 33.00 173.68 54 0 0 1 0 1 5 2
8 Sreekarr Yallapragada B
 Bay Area Bravos
7 4 1 38 42 12.67 90.48 20 0 0 0 0 0 0 3
9 Dilip Tummala B
 Bay Area Bravos
2 2 1 33 23 33.00 143.48 19 0 0 0 0 0 3 0
10 Karthik Rayala B
 Bay Area Bravos
7 2 0 29 23 14.50 126.09 19 0 0 0 0 0 1 2
11 Abhishek Kattuparambil B
 Bay Area Bravos
1 1 0 25 21 25.00 119.05 25 0 0 0 1 0 0 4
12 Natwar Agrawal B
 Bay Area Bravos
2 2 0 23 26 11.50 88.46 22 0 0 0 0 0 0 2
13 Sai Gajula B
 Bay Area Bravos
6 4 0 14 17 3.50 82.35 12 0 0 0 0 2 0 2
14 Ashok Kumar B
 Bay Area Bravos
1 1 0 5 9 5.00 55.56 5 0 0 0 0 0 0 0
15 Sandeep Mehta B
 Bay Area Bravos
6 2 0 4 5 2.00 80.00 4 0 0 0 0 1 0 0
16 Krishna Prasad B
 Bay Area Bravos
1 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Krishnan Sasikumar B
 Bay Area Bravos
5 2 1 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
18 Nikhil Yerragonda B
 Bay Area Bravos
8 3 2 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Harikrishnan Nair B
 Bay Area Bravos
2 1 1 0 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0