# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Mohit Nataraj B
 Davis
2 2 0 163 108 81.50 150.93 100 1 0 1 0 0 5 16
2 Malik Junaid B
 Davis
1 1 0 71 45 71.00 157.78 71 0 0 1 0 0 3 10
3 Demel Lord B
 Davis
1 1 1 46 36 127.78 46 0 0 0 1 0 2 0
4 Vibhav Altekar B
 Davis
1 1 0 35 55 35.00 63.64 35 0 0 0 1 0 0 4
5 Shevar Goonawardena B
 Davis
2 2 0 30 59 15.00 50.85 23 0 0 0 0 0 1 2
6 Vibhav Altekar B
 Davis
1 1 0 26 43 26.00 60.47 26 0 0 0 1 0 0 2
7 Amritpal Singh B
 Davis
1 1 1 23 21 109.52 23 0 0 0 0 0 0 1
8 Rudy Hinds B
 Davis
1 1 0 21 22 21.00 95.45 21 0 0 0 0 0 1 2
9 Demel Lord B
 Davis
1 1 0 16 13 16.00 123.08 16 0 0 0 0 0 0 2
10 Amritpal Singh B
 Davis
1 1 0 12 11 12.00 109.09 12 0 0 0 0 0 0 1
11 Malik Junaid B
 Davis
1 1 0 12 12 12.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 1
12 Rudy Hinds B
 Davis
1 1 0 12 14 12.00 85.71 12 0 0 0 0 0 0 1
13 Bhavesh Jain B
 Davis
1 1 0 9 11 9.00 81.82 9 0 0 0 0 0 0 0
14 Nirav Shah B
 Davis
2 2 0 9 12 4.50 75.00 7 0 0 0 0 0 0 1
15 Rajat Parashar B
 Davis
2 2 0 6 8 3.00 75.00 6 0 0 0 0 1 0 1
16 Ashish Sharma B
 Davis
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
17 Chirag Borsadia B
 Davis
1 1 1 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Indika Douglas B
 Davis
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0