# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Kulpreet Singh
 Santa Clara Aces
3 3 0 147 82 49.00 179.27 72 0 0 2 0 0 6 10
2 Shiva Vashishat
 Santa Clara Aces
3 3 0 131 108 43.67 121.30 62 0 0 1 2 0 5 8
3 Ahmad Amin
 Santa Clara Aces
3 3 2 39 32 39.00 121.88 18 0 0 0 0 0 1 3
4 Krishneal Goel
 Santa Clara Aces
3 3 0 37 50 12.33 74.00 35 0 0 0 1 0 1 4
5 Prumjot Panesar
 Santa Clara Aces
3 2 0 21 31 10.50 67.74 20 0 0 0 0 0 1 1
6 Sheryar Khan
 Santa Clara Aces
1 1 0 11 12 11.00 91.67 11 0 0 0 0 0 0 2
7 Jigar Shah
 Santa Clara Aces
3 1 1 6 4 150.00 6 0 0 0 0 0 0 1
8 Ritesh Kadu
 Santa Clara Aces
1 1 1 6 6 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
9 Abhishek Pawar
 Santa Clara Aces
1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Vijay Sundaresan
 Santa Clara Aces
1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Hasan Imam
 Santa Clara Aces
3 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Shashank Harinath
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mihir Kanojia
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vishok Amar Kumar
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Samir Essa
 Santa Clara Aces
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sagar Jadhav
 Santa Clara Aces
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Umair Hoodbhoy
 Santa Clara Aces
3 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0