# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Mohit Nataraj
 Davis CC
13 12 1 290 444 26.36 65.32 78 0 1 1 4 0 8 19
2 Vibhav Altekar
 Davis CC
12 12 1 255 409 23.18 62.35 63 0 0 1 4 1 2 20
3 Rajat Parashar
 Davis CC
13 13 0 224 328 17.23 68.29 61 0 0 1 3 0 2 21
4 Davion Davidson
 Davis CC
9 9 1 161 218 20.12 73.85 106 1 0 0 0 1 5 11
5 Amritpal Singh
 Davis CC
12 10 2 148 281 18.50 52.67 41 0 0 0 4 1 0 9
6 Bhavesh Jain
 Davis CC
13 11 4 110 182 15.71 60.44 26 0 0 0 2 0 2 7
7 Indika Douglas
 Davis CC
6 6 0 107 157 17.83 68.15 31 0 0 0 2 0 1 13
8 Ashish Sharma
 Davis CC
12 10 4 102 229 17.00 44.54 23 0 0 0 0 4 0 5
9 Asela Jayasinghe
 Davis CC
4 4 0 91 102 22.75 89.22 56 0 0 1 0 1 4 7
10 Rudy Hinds
 Davis CC
6 6 0 76 129 12.67 58.91 29 0 0 0 1 2 3 3
11 Demel Lord
 Davis CC
3 3 0 71 82 23.67 86.59 42 0 0 0 1 0 3 2
12 Muhammed Saleem
 Davis CC
6 5 0 59 88 11.80 67.05 21 0 0 0 0 0 1 6
13 Shevar Goonewardena
 Davis CC
3 3 0 43 148 14.33 29.05 21 0 0 0 0 0 0 1
14 Malik Junaid
 Davis CC
3 3 0 30 45 10.00 66.67 23 0 0 0 0 0 1 2
15 William Perkins
 Davis CC
1 1 0 20 10 20.00 200.00 20 0 0 0 0 0 1 3
16 Asad Khan
 Davis CC
3 3 0 16 47 5.33 34.04 14 0 0 0 0 1 1 1
17 Husnain Naeem
 Davis CC
2 2 2 14 41 34.15 8 0 0 0 0 0 1 0
18 Sriram Akella
 Davis CC
2 2 0 11 23 5.50 47.83 6 0 0 0 0 0 0 3
19 Sudarshan Prahallada
 Davis CC
6 4 2 11 29 5.50 37.93 8 0 0 0 0 1 0 0
20 Nirav Shah
 Davis CC
3 2 1 10 26 10.00 38.46 6 0 0 0 0 0 0 0
21 Jay Kashalikar
 Davis CC
1 1 0 10 31 10.00 32.26 10 0 0 0 0 0 0 1
22 Kavindu Dhanapala
 Davis CC
1 1 0 10 42 10.00 23.81 10 0 0 0 0 0 0 0
23 Avdesh Rai
 Davis CC
2 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 1 0
24 Ranjeet Rapolu
 Davis CC
1 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 1
25 Sheraz Babar
 Davis CC
1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Chirag Borsadia
 Davis CC
3 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Chandandeep Singh
 Davis CC
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Sahadeo
 Davis CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aditya Vaidya
 Davis CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0