# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Badar Munir B
 Sahara Zalmi
11 10 1 275 191 30.56 143.98 55 0 0 1 5 0 14 23
2 Akram Ali B
 Sahara Zalmi
10 10 1 264 171 29.33 154.39 92 0 1 1 3 1 20 19
3 Shafiq Khan Safi B
 Sahara Zalmi
9 8 1 131 80 18.71 163.75 62 0 0 1 1 0 7 11
4 Mohammad Tariq B
 Sahara Zalmi
9 7 4 110 104 36.67 105.77 45 0 0 0 2 0 5 7
5 Hamid Khan B
 Sahara Zalmi
11 10 2 101 83 12.62 121.69 35 0 0 0 2 2 4 9
6 Tamim Khan B
 Sahara Zalmi
4 4 0 96 59 24.00 162.71 70 0 0 1 0 1 6 9
7 Asadullah Amini B
 Sahara Zalmi
11 10 4 92 116 15.33 79.31 26 0 0 0 1 0 0 9
8 Sayed Zia B
 Sahara Zalmi
10 7 2 76 73 15.20 104.11 25 0 0 0 1 0 4 5
9 Samir Essa B
 Sahara Zalmi
3 3 0 57 33 19.00 172.73 51 0 0 1 0 0 3 8
10 Meerwais Mohmand B
 Sahara Zalmi
11 11 1 47 96 4.70 48.96 12 0 0 0 0 2 0 0
11 Salahuddin Sahabzada B
 Sahara Zalmi
11 5 2 35 42 11.67 83.33 14 0 0 0 0 0 2 1
12 Sameer S B
 Sahara Zalmi
2 2 0 34 31 17.00 109.68 20 0 0 0 0 0 2 2
13 Abid Ali Khan B
 Sahara Zalmi
8 3 1 9 13 4.50 69.23 8 0 0 0 0 0 0 0
14 Najeebullah Amiri B
 Sahara Zalmi
2 2 1 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 1 0 0
15 Talha Khan B
 Sahara Zalmi
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haroon Shinwari B
 Sahara Zalmi
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Abdul Naseer B
 Sahara Zalmi
7 2 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0