# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Davion Davidson
 Davis CC 1
8 7 0 372 442 53.14 84.16 104 1 2 2 2 0 12 34
2 Vibhav Altekar
 Davis CC 1
11 7 0 367 548 52.43 66.97 102 1 0 2 2 0 4 33
3 Rajat Parashar
 Davis CC 1
14 14 0 246 349 17.57 70.49 54 0 0 2 3 2 0 23
4 Shevar Goonewardena
 Davis CC 1
9 9 0 154 237 17.11 64.98 107 1 0 0 0 2 3 12
5 Jay Kashalikar
 Davis CC 1
10 8 0 119 256 14.88 46.48 36 0 0 0 1 2 1 11
6 Nirav Shah
 Davis CC 1
12 7 0 90 177 12.86 50.85 28 0 0 0 1 1 0 6
7 Amritpal Singh
 Davis CC 1
13 8 0 71 192 8.88 36.98 18 0 0 0 0 1 0 1
8 Kavindu Dhanapala
 Davis CC 1
5 4 0 69 175 17.25 39.43 28 0 0 0 2 0 0 0
9 Rudy Hinds
 Davis CC 1
11 7 0 67 74 9.57 90.54 30 0 0 0 1 3 3 6
10 Muhammed Saleem
 Davis CC 1
9 8 0 65 127 8.12 51.18 26 0 0 0 1 1 2 4
11 Bhavesh Jain
 Davis CC 1
12 4 0 58 94 14.50 61.70 24 0 0 0 0 1 1 4
12 Asela Jayasinghe
 Davis CC 1
5 5 0 54 49 10.80 110.20 31 0 0 0 1 1 2 8
13 Sandeep Sharma
 Davis CC 1
3 2 0 54 69 27.00 78.26 45 0 0 0 1 0 2 5
14 Indika Douglas
 Davis CC 1
1 0 0 30 21 142.86 30 0 0 0 1 0 2 3
15 Ashish Sharma
 Davis CC 1
5 3 0 22 65 7.33 33.85 14 0 0 0 0 1 0 0
16 M Nataraj
 Davis CC 1
1 1 0 18 38 18.00 47.37 18 0 0 0 0 0 0 2
17 Maninder Singh
 Davis CC 1
11 4 0 11 50 2.75 22.00 4 0 0 0 0 1 0 0
18 Dan Sahadeo
 Davis CC 1
1 0 0 2 3 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Unsure 1
 Davis CC 1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mohit Nataraj
 Davis CC 1
2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0